Tasub meeles pidada:

Ei tohi unustada, et omapuhasti rajamine tuleb kindlasti kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Omavalitsusel on õigus nõuda kinnistu plaani, millele on märgitud nii joogiveehaare (puur- või salvkaev) kui ka reoveepuhasti kavandatav asukoht ja tehniline lahendus (projekt või joonis). Õige tehniline lahendus on eriti oluline seal, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata ja karstialadel.

 

Omapuhasti rajamisel jälgi, et:

                                                 

  • Puhasti jääks elamust valdavate tuulte suhtes allatuult.
  • Puhasti paikneks kohas, mida ei ohusta üleujutused.
  • Arvestataks maa-ala ehitus- ja hüdrogeoloogilisi tingimusi.
  • Reovesi ei ohustaks puhasti avarii korral põhjavett.
  • Puhasti jääks joogiveekaevu ja põhjavee liikumissuuna suhtes allanõlva.
  • Rohkem lugemist siin (PDF): Reovee puhastamine hajaasustusalal.